AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ KONSTİTUSİYASI
“VƏTƏNDAŞLARIN MÜRACİƏTLƏRİ HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“İNFORMASİYA ƏLDƏ ETMƏK HAQQINDA“ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“İNFORMASİYA, İNFORMASİYALAŞDIRMA VƏ İNFORMASİYANIN MÜHAFİZƏSİ HAQQINDA“ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ QANUNU
“DÖVLƏT İNFORMASİYA EHTİYATLARI VƏ SİSTEMLƏRİNİN FORMALAŞDIRILMASI, APARILMASI, İNTEQRASİYASI VƏ ARXİVLƏŞDİRİLMƏSİ QAYDALARI”NIN TƏSDİQ EDİLMƏSİ VƏ ELEKTRON HÖKUMƏTLƏ BAĞLI BƏZİ TƏDBİRLƏR HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN FƏRMANI
“ASAN MÜRACİƏT” İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN SƏRƏNCAMI
“ASAN MÜRACİƏT” İNFORMASİYA SİSTEMİNİN YARADILMASI HAQQINDA” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI PREZİDENTİNİN 2020-Cİ İL 21 AVQUST TARİXLİ 2232 NÖMRƏLİ SƏRƏNCAMININ İCRASININ TƏMİN EDİLMƏSİ BARƏDƏ” AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ NAZİRLƏR KABİNETİNİN SƏRƏNCAMI
“ASAN MÜRACİƏT” İNFORMASİYA SİSTEMİ HAQQINDA” ƏSASNAMƏ